PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
Tania i efektywna rekrutacja w ramach Grupy Kapitałowej ENEA
Andrzej Nitecki | Enea S.A. (Poznań)
Jolanta Cabaj | Idea! Management Consulting Sp. z o.o.

14.00-14.50
Podczas wyst±pienia pokażemy na przykładzie Grupy Kapitałowej ENEA, w jaki sposób optymalizować koszty zatrudnienia pracowników poprzez wykorzystanie narzędzi prowadz±cych do obniżenia kosztów rekrutacji.

Podkre¶limy wagę budowania wizerunku solidnego pracodawcy, poprzez udział w targach pracy czy benchmarkach, a także obecno¶ć na uczelniach wyższych. Zaprezentujemy na podstawie regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA, jak jasne i przejrzyste zasady rekrutacji wpływaj± na redukcję jej kosztów.

Pokażemy także wagę służb HR w procesach rekrutacyjnych w grupie, omawiaj±c rolę Rady HR oraz Centrum Kompetencji, stanowi±cego wewnętrzny assessment center. Uczestnicy dowiedz± się, jak wpisać działania rekrutacyjne w strategię firmy i dlaczego można obniżać koszty zatrudnienia poprzez budowanie własnych służb HR i inwestowanie we własne rozwi±zania.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji w ENEA SA.

Od kilku lat zaangażowany w procesy restrukturyzacyjne w sektorze energetycznym.

Uczestniczył w procesach ł±czenia spółek energetycznych, które utworzyły ENEA SA.

Był odpowiedzialny za kwestie pracownicze i społeczne podczas konsolidacji spółek zależnych ENEA S.A.

Współuczestniczył, w obszarze spraw pracowniczych, w pracach zwi±zanych z wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego oraz z konsolidacj± z Elektrowni± „Kozienice” SA.

Obecnie odpowiada za wdrożenie strategii HR dla grupy kapitałowej ENEA.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Ekonomii o specjalno¶ci Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów oraz zarz±dzaniu zasobami ludzkimi. Kierowała i uczestniczyła w projektach z zakresu zarz±dzania zasobami ludzkimi w powi±zaniu z BSC. Ponadto współautorka strategii rozwoju przedsiębiorstw, strategii obszarowych, koncepcji restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw z branż energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej oraz sektora publicznego.
Enea S.A. (Poznań)
ENEA S.A. jedna z największych spółek energetycznych w kraju.

Sprzedaje Klientom ponad 14% energii elektrycznej wykorzystywanej w Polsce.

Jej sieć dystrybucyjna oplata 20% powierzchni kraju. Zaopatruje w energię mieszkańców zachodniej i północno zachodniej Polski. Ponad 11% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni wchodz±cych w skład koncernu.

Podstawowa działalno¶ć Grupy uzupełniana jest przez firmy zajmuj±ce się wytwarzaniem i dystrybucj± energii elektrycznej, projektowaniem i wykonawstwem inwestycji energetycznych i budowlanych, a także usługami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.

Szeroka oferta Spółek zależnych ENEA S.A. obejmuje również produkcję urz±dzeń pomiarowych, handel urz±dzeniami i materiałami elektrycznymi, ¶wiadczenie usług motoryzacyjnych oraz usługi hotelowe, wypoczynkowe i zdrowotne.

Idea! Management Consulting Sp. z o.o.
IDEA! Management Consulting działa na polskim rynku od roku 1995. Obecnie główne obszary naszych kompetencji to doradztwo w zakresie systemów zarz±dzania kapitałem ludzkim, w tym w szczególno¶ci w obszarze wynagrodzeń, badanie efektywno¶ci HR metod± ROI, zarz±dzania wiedz± oraz badania benchmarkowe. Firma realizuje również projekty badawcze i doradczo/szkoleniowe, również w skali międzynarodowej, w ramach programów współfinansowanych ze ¶rodków Unii Europejskiej. Od 1996 jest polskim przedstawicielem międzynarodowej firmy doradczej Watson Wyatt DS EMEA.

www.idea-mc.pl
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: